C10-13-chlooralkanen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 23:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

C10-13-chlooralkanen

 
Stofgegevens
Stofnaam C10-13-chlooralkanen
Stofafkorting SCCPs
Engelse naam chlorinated paraffins, C10-C13
CAS-nummer 85535-84-8
EG-nummer 287-476-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem kortketenige gechloreerde paraffines
Alkanes, C10-13, chloro
chlorinated paraffins, C10-13
chloorparaffines, C10-C13
C10-13 alifatische chloorkoolwaterstoffen
alkanen, C10-C13, chloor
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep organohalogenen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
chlooralkanen
chlooralkanen, C6-18
chlooralkanen, C10-21
chlooralkanen, C10-26
chlooralkanen, C10-32
chlooralkanen, C12-14
gechloreerde aardolie paraffines, normaal C>10
chlooralkanen, C10-12
chlooralkanen, C10-14
chlooralkanen, C12-13
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 23:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
chlooralkanen
(61788-76-9)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
chlooralkanen, C10-12
(108171-26-2)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
chlooralkanen, C10-14
(85681-73-8)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
chlooralkanen, C10-21
(84082-38-2)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
chlooralkanen, C10-26
(97659-46-6)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
chlooralkanen, C10-32
(84776-06-7)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
chlooralkanen, C12-13
(71011-12-6)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
chlooralkanen, C12-14
(85536-22-7)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
chlooralkanen, C6-18
(68920-70-7)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
gechloreerde aardolie paraffines, normaal C>10
(97553-43-0)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Datum toevoeging 2-12-2013
13-7-2021
17-1-2022
17-1-2022
13-7-2021
13-7-2021
13-7-2021
17-1-2022
13-7-2021
13-7-2021
13-7-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
OSPAR
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Specifieke naam op OSPAR c10-13-chlooralkanen; kortketenige gechloreerde paraffines (SCCP's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
E-PRTR
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Specifieke stofnaam op EPRTR C10-13-chlooralkanen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Specifieke naam in POP verordening Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffines met een korte keten) (SCCP’s)
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

2:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

3:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

4:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

5:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

6:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

7:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

8:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

9:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

10:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

3:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

4:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

5:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

6:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

7:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

8:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

9:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

10:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

1:

gechloreerde paraffines met een korte keten

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 23:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 1,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 1,4 µg/l

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

2:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

4:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 23:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Specifieke naam ECHA Alkanes, C10-13, chloro
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022