4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluorundecaanzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluorundecaanzuur

 
Stofgegevens
Stofnaam 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluorundecaanzuur
Engelse naam 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecanoic acid
CAS-nummer 34598-33-9
EG-nummer 252-108-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep ZZS PFAS
perfluoroctaanzuur
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Specifieke naam in POP verordening Perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

geldt ook voor: zouten en aanverwante verbindingen van perfluoroctaanzuur

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 48 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 48 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 2800 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 2800 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 48 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 48 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 560 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 560 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 4,4 ng PFOA equivalenten/l

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze stof valt onder de zogenaamde “overige antropogene stoffen” uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken en voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de signaleringsparameter van 1 μg/l wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.

2:

geldt voor de som van PFAS

Voor het berekenen van de PFOA-equivalenten gebruiken we Relatieve Potentie Factoren (RPF’s) die verschillen per individuele PFAS. Het RIVM werkt aan een overzicht van geharmoniseerde RPF’s. Voorlopig kunt u gebruik maken van de RPF's uit RIVM rapport 2022-0149. Vragen kunt u stellen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Specifieke naam CMR perfluoroctaanzuur; decapentafluoroctaanzuur; PFOA
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
perfluoroctaanzuur (PFOA)
(335-67-1)
Specifieke naam op SZW-lijst perfluoroctaanzuur
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten