DDT, 4,4'-isomeer | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DDT, 4,4'-Isomeer

Stofgegevens

 
Stofnaam
DDT, 4,4'-isomeer
Engelse naam
1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane
CAS-nummer
50-29-3
EG-nummer
200-024-3
Aquo-code
44DDT
SIKB-id
217
Synoniem
4,4-DDT isomeer
DDT
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
para-para-DDT
clofenotaan (INN)
dicofaan
1,1,1-trichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)ethaan
dichloordifenyltrichloorethaan
clofenotane
Molecuulformule
C14-H9-Cl5
SMILES
C(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van DDT, 4,4
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
organochloorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
DDT, 4,4'-isomeer
(50-29-3)
Specifieke naam op ZZS DDT, 4,4'-isomeer; para-para-DDT
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
DDT, 4,4'-isomeer
(50-29-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
DDT, 4,4'-isomeer
(50-29-3)
Specifieke stofnaam op EPRTR DDT
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
DDT, 4,4'-isomeer
(50-29-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII DDT
Specifieke naam in POP verordening DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis (4-chloorfenyl)ethaan)
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm DDT, 4,4'-isomeer
(50-29-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 4,63
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 9 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,09 µg/kg
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,8 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

2:

Niet van toepassing

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

4:

Niet van toepassing

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten