anorganische loodverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

anorganische loodverbindingen

 

Stofgegevens

Engelse naam
inorganic lead compounds
Synoniem
loodverbindingen, anorganisch
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
loodverbindingen anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
31-05-2016

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
loodverbindingen anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
loodverbindingen
Specifieke naam op KRW
lood en loodverbindingen
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
loodverbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
loodverbindingen anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodverbindingen anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
1,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
14 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
1,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
14 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
loodverbindingen
Specifieke naam CMR
loodverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
loodverbindingen
Specifieke naam op SZW-lijst
loodverbindingen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
loodverbindingen
UN-nummer 2291
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODVERBINDING, OPLOSBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 199 274 535
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
loodverbindingen
UN-nummer 2291
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODVERBINDING, OPLOSBAAR, N.E.G.
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.