anorganische loodverbindingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Anorganische Loodverbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
anorganische loodverbindingen
Engelse naam
anorganic lead compounds
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodverbindingen anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen )
Specifieke naam op ZZS loodverbindingen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
31-05-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodverbindingen anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3 0,5 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
loodverbindingen
Specifieke naam op KRW lood en loodverbindingen
Geplaatst als Prioritaire stof
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
loodverbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 50 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 20 kg/jaar
Autorisaties en restricties
loodverbindingen anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII lood en de verbindingen daarvan
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan

Toelichtende voetnoten

1:

Anorganische loodverbindingen stonden als aparte stofgroep op de NeR en zijn daarom ook als aparte stofgroep opgenomen op de ZZS-lijst. Voor een aantal anorganische loodverbindingen gelden strengere grensmassastromen en emissiegrenswaarden. Deze zijn met name genoemd in het zoeksysteem.

1:

Deze vermelding omvat zowel organische als anorganische loodverbindingen, de getoonde grensmassastroom geldt voor anorganische loodverbindingen

2:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

3:

Deze vermelding omvat zowel organische als anorganische loodverbindingen, de getoonde emissiegrenswaarde geldt voor anorganische loodverbindingen

4:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen )
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,15 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
loodverbindingen
UN-nummer 2291
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODVERBINDING, OPLOSBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 199 274 535
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
loodverbindingen
Specifieke naam CMR loodverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten