1,2-dichloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Dichloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-dichloorbenzeen
Engelse naam
1,2-dichlorobenzene
CAS-nummer
95-50-1
UN-nummer
1591
EG-nummer
202-425-9
Aquo-code
12DClBen
SIKB-id
35
Molecuulformule
C6-H4-Cl2
SMILES
Clc1ccccc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,2-dichloorbenzeen
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
dichloorbenzenen som

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
1,2-dichloorbenzeen
(95-50-1)

(behoort tot dichloorbenzenen som )
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-dichloorbenzeen
(95-50-1)

(behoort tot dichloorbenzenen som )
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De weergegeven stofklasse staat in bijlage 12 van de Activiteitenregeling. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-dichloorbenzeen
(95-50-1)

(behoort tot dichloorbenzenen som )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,71
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 6 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,004 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,004 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater ernstig risiconiveau
Milieu Lucht Lucht MTR 670 µg/m3
Milieu Lucht Lucht VR 6,7 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 122 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 300 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

79:

Verwaarloosbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1,2-dichloorbenzeen
(95-50-1)

(behoort tot dichloorbenzenen som )
UN-nummer 1591
Benaming en beschrijving 3.1.2 o-DICHLOORBENZEEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is in deze classificatie of verpakkingsgroep voornamelijk op grond van menselijke ervaring ingedeeld en niet op grond van de strikte toepassing van indelingsvoorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten