1,2-dibroomethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-dibroomethaan

 
Stofgegevens
Stofnaam 1,2-dibroomethaan
Stofafkorting EDB
Engelse naam 1,2-dibromoethane
CAS-nummer 106-93-4
UN-nummer 1605
EG-nummer 203-444-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 12DBrC2a
SIKB-id 1724
Synoniem ethyleendibromide
1,2-dibroom-ethaan
Molecuulformule C2-H4-Br2
SMILES BrCCBr
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,2-dibroomethaan (EDB)
(106-93-4)
Specifieke naam op ZZS 1,2-dibroomethaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-dibroomethaan (EDB)
(106-93-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-dibroomethaan (EDB)
(106-93-4)
Milieu Lucht Lucht MTR 0,2 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,71
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,0033 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,0033 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Grond Grond MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,002 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 0,00026 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 65 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 970 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 2900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 65 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 430 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 1300 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 65 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 260 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 770 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur 37 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 1.200 mg/m3

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

177:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

151:

De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

3:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

4:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

5:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

6:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

7:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 21:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1,2-dibroomethaan (EDB)
(106-93-4)
UN-nummer 1605
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENDIBROMIDE (1,2-dibroomethaan)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 354
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is giftig bij inademen.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,2-dibroomethaan (EDB)
(106-93-4)
UN-nummer 1605
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENDIBROMIDE (1,2-dibroomethaan)
GEVI-code 66
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

zeer giftige stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
CMR volgens CLP
1,2-dibroomethaan (EDB)
(106-93-4)
Specifieke naam CMR 1,2-dibroomethaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,2-dibroomethaan (EDB)
(106-93-4)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-dibroomethaan
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
1,2-dibroomethaan (EDB)
(106-93-4)
Specifieke naam ECHA 1,2-dibromoethane
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022