organoloodverbindingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Organoloodverbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
organoloodverbindingen
Engelse naam
organic lead compounds
Synoniem
lead and organic lead compounds
organische loodverbindingen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, organisch
organometaalverbindingen
ZZS lood en loodverbindingen
loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodverbindingen organoloodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen )
Specifieke naam op ZZS loodverbindingen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodverbindingen organoloodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
loodverbindingen
Specifieke naam op KRW lood en loodverbindingen
Geplaatst als Prioritaire stof
OSPAR
organoloodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen )
Specifieke naam op OSPAR lood en organoloodverbindingen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Noorwegen)
E-PRTR
loodverbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 50 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 20 kg/jaar

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding omvat zowel organische als anorganische loodverbindingen, de getoonde grensmassastroom geldt voor anorganische loodverbindingen

2:

Deze vermelding omvat zowel organische als anorganische loodverbindingen, de getoonde emissiegrenswaarde geldt voor anorganische loodverbindingen

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm organoloodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen )
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
loodverbindingen
UN-nummer 2291
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODVERBINDING, OPLOSBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 199 274 535
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Loodverbindingen, die slechts tot ten hoogste 5% oplosbaar zijn indien ze gedurende één uur bij een temperatuur van 23 oC ± 2 oC in een mengverhouding van 1:1000 met 0,07M zoutzuur geroerd worden, (zie ISO 3711:1990 "Loodchromaatpigmenten en loodchromaat/molybdaatpigmenten - specificaties en beproevingsmethoden"), worden als onoplosbaar beschouwd en zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, tenzij ze voldoen aan de criteria voor opname in een andere klasse.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 1469 Loodnitraat, UN 1470 loodperchloraat, vast, en UN 3408 loodperchloraat, oplossing, zijn stoffen van klasse 5.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
loodverbindingen
Specifieke naam CMR loodverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten