4,4'-methyleendianiline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-Methyleendianiline

Stofgegevens

 
Stofnaam
4,4'-methyleendianiline
Stofafkorting
MDA
Engelse naam
4,4'-diaminodiphenylmethane
CAS-nummer
101-77-9
UN-nummer
2651
EG-nummer
202-974-4
Aquo-code
44C1yeDAn
SIKB-id
3046
Synoniem
4,4'-methylenedianiline
4,4'-diaminodifenylmethaan
4,4’-diaminodifenylmethaan
4,4,’-methyleen-dianiline
Molecuulformule
C13H14N2
SMILES
c1(Cc2ccc(N)cc2)ccc(N)cc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4,4
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Specifieke naam op ZZS 4,4'-methyleendianiline; 4,4'-diaminodifenylmethaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 4,4’-diaminodifenylmethaan (MDA)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 4,4'-methyleendianiline, 4,4'-diaminodifenylmethaan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 9 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
UN-nummer 2651
Benaming en beschrijving 3.1.2 4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAAN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Specifieke naam CMR 4,4'-diaminodifenylmethaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Specifieke naam op SZW-lijst 4,4’-diaminodifenylmethaan
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten