4,4'-methyleendianiline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 22:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-methyleendianiline

 
Stofgegevens
Stofnaam 4,4'-methyleendianiline
Stofafkorting MDA
Engelse naam 4,4'-diaminodiphenylmethane
CAS-nummer 101-77-9
UN-nummer 2651
EG-nummer 202-974-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 44C1yeDAn
SIKB-id 3046
Synoniem 4,4'-methylenedianiline
4,4'-diaminodifenylmethaan
4,4’-diaminodifenylmethaan
4,4,’-methyleen-dianiline
Molecuulformule C13-H14-N2
SMILES NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 22:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Specifieke naam op ZZS 4,4'-methyleendianiline; 4,4'-diaminodifenylmethaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 4,4’-diaminodifenylmethaan (MDA)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 4,4'-methyleendianiline, 4,4'-diaminodifenylmethaan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 22:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 9 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 22:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
UN-nummer 2651
Benaming en beschrijving 3.1.2 4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAAN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
UN-nummer 2651
Benaming en beschrijving 3.1.2 4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAAN
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
CMR volgens CLP
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Specifieke naam CMR 4,4'-diaminodifenylmethaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
4,4'-methyleendianiline (MDA)
(101-77-9)
Specifieke naam op SZW-lijst 4,4’-diaminodifenylmethaan
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.