hydraten van hydrazine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 10:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hydraten van hydrazine

 
Stofgegevens
Stofnaam hydraten van hydrazine
Engelse naam hydrates of hydrazine
CAS-nummer 7803-57-8
EG-nummer 616-584-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem hydrazine monohydrate
Molecuulformule H6-N2-O
SMILES O.NN
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS hydrazines
hydrazine
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 10:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
hydrazine
(302-01-2)
hydraten van hydrazine
(7803-57-8)

(behoort tot hydrazine)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hydrazine
(302-01-2)
hydraten van hydrazine
(7803-57-8)

(behoort tot hydrazine)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2 MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 10:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hydrazine
(302-01-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,07 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,92E-02 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,013 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 0,01 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 43 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 130 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 30 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 90 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 24 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 71 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur 4,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 84 mg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

151:

De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 10:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
UN-nummer 2030
2030
2030
3293
3484
2029
Benaming en beschrijving 3.1.2 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 8 8 8 6.1 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
CT1
T4
CFT
CFT
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
III
I
I
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1 3+6.1+8 3+6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 530 530 530 566 530
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
5 L
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
E1
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP15
MP19
MP19
MP8 MP17
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
T7
T4
T4
T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP1 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L4BN
L4BH
L10BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
1 (C/D)
1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S9
S2 S14
S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 886 86 86 60 886

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Giftige stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
UN 2030 Hydrazine, oplossing in water, met meer dan 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 8.
UN 3293 Hydrazine, oplossing in water, met ten hoogste 37 massa-% hydrazine is een stof van klasse 6.1.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
giftige of zwak giftige stof.
sterk bijtende stof, giftig.

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen ADR-vermelding:

hydraten van hydrazine
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
hydrazine
(302-01-2)
UN-nummer 2030
2030
2030
3293
3484
2029
Benaming en beschrijving 3.1.2 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa-% hydrazine
HYDRAZINE, WATERVRIJ
GEVI-code 886 86 86 60 886
Stofindeling weg en spoor LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT* LT* LF1/LT* LF1
Stofindeling water LT* (-1) LT* (-1) LT* (-1) LT* LT* (-1) LNR

Voetnoten

sterk bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
giftige of zwak giftige stof
sterk bijtende stof, giftig
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Vloeistof, niet relevant

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding:

hydraten van hydrazine
CMR volgens CLP
hydrazine
(302-01-2)
Specifieke naam CMR hydrazine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
hydrazine
(302-01-2)
hydraten van hydrazine
(7803-57-8)

(behoort tot hydrazine)
Specifieke naam op SZW-lijst hydrazine
hydrazine monohydraat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.