α,α-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG nr. 202-027-5) of Michler's base (EG No. 202-959-2)] | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Α,Α-Bis[4-(Dimethylamino)Fenyl]-4 (Fenylamino)Naftaleen-1-Methanol (C.I. Solvent Blue 4) [Met 0,1 Procent Of Meer Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) Of Michler's Base (EG No. 202-959-2)]

Stofgegevens

 
Stofnaam
α,α-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG nr. 202-027-5) of Michler's base (EG No. 202-959-2)]
Engelse naam
α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent blue 4) [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)]
CAS-nummer
6786-83-0
EG-nummer
229-851-8
Synoniem
α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
α,α-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG nr. 202-027-5) of Michler's base (EG No. 202-959-2)]
(6786-83-0)
Specifieke naam op ZZS α,α-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)]
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/28/2021 om: 1:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten