chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 03/10/2023 om: 08:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloor-N,N-Dimethylformiminiumchloride

 
Stofgegevens
Stofnaam chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
Engelse naam chloro-N,N-dimethylformiminium chloride
CAS-nummer 3724-43-4
EG-nummer 425-970-6
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C3-H7-Cl2-N
SMILES [Cl-].C[N+](C)=CCl
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 03/10/2023 om: 08:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Specifieke naam op ZZS chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 03/10/2023 om: 08:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 03/10/2023 om: 08:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Specifieke naam CMR chloor-NN-dimethylformiminiumchloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Specifieke naam op SZW-lijst chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-18019
CMR volgens zelfclassificatie
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Specifieke naam ECHA Methanaminium, N-(chloromethylene)-N-methyl-, chloride (1:1)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/62335
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.