tetrabutyltin Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 06:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tetrabutyltin

 
Stofgegevens
Stofnaam tetrabutyltin
Engelse naam tetrabutyltin
CAS-nummer 1461-25-2
EG-nummer 215-960-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code T4C4ySn
SIKB-id 2309
Synoniem tetrabutylstannane
Molecuulformule C16-H36-Sn
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS organotinverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 06:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
tetrabutyltin
(1461-25-2)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tetrabutyltin
(1461-25-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
tetrabutyltin
(1461-25-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 20. organische tinverbindingen

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 06:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetrabutyltin
(1461-25-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,99
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 1,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 0,017 µg/l
Milieu Zwevend stof Zwevend stof MTR landoppervlaktewateren (droge stof) 156 µg/kg
Milieu Zwevend stof Zwevend stof MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 1,6 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 78 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 0,8 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,8 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 16 ng/l

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

51:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

52:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 06:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.