2,6-tolueendiamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 3:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-Tolueendiamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,6-tolueendiamine
Stofafkorting
2,6-TDA
Engelse naam
2-methyl-m-phenylenediamine
CAS-nummer
823-40-5
EG-nummer
212-513-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
26TolDAe
SIKB-id
5219
Synoniem
2-methyl-m-fenyleendiamine
2,6-toluenediamine
Molecuulformule
C7-H10-N2
SMILES
CC1=C(N)C=CC=C1N
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep
aromatische amines
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 3:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine (TDA)
(25376-45-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet in de algemene bronnen voor ZZS-identificatie genoemd maar bevat een ZZS

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 3:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-tolueendiamine (2,6-TDA)
(823-40-5)

(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 6,90E-01 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 6,64E-07 µg/m3

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 3:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine (TDA)
(25376-45-8)
Specifieke naam op SZW-lijst methylfenyleendiamine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.