pentachloorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 10:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

pentachloorethaan

 
Stofgegevens
Stofnaam pentachloorethaan
Engelse naam pentachloroethane
CAS-nummer 76-01-7
UN-nummer 1669
EG-nummer 200-925-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code PeClC2a
SIKB-id 4426
Molecuulformule C2-H-Cl5
SMILES ClC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 10:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
pentachloorethaan
(76-01-7)
Specifieke naam op ZZS pentachloorethaan
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
pentachloorethaan
(76-01-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
pentachloorethaan
(76-01-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII pentachloorethaan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 10:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm pentachloorethaan
(76-01-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 5,85E-02 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,7
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 230 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 230 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 49 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,5 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 2 µg/l

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. 

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 10:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
pentachloorethaan
(76-01-7)
UN-nummer 1669
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTACHLOORETHAAN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
pentachloorethaan
(76-01-7)
UN-nummer 1669
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTACHLOORETHAAN
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten