para-tert-octylfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/30/2023 om: 12:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Para-Tert-Octylfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
para-tert-octylfenol
Engelse naam
octylphenol
CAS-nummer
140-66-9
EG-nummer
205-426-2
Aquo-code
4ttC8yFol
SIKB-id
2366
Synoniem
4-tert-octylfenol
p-tert-octylfenol
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
4-tertiair-octylfenol
4-tert-octylphenol
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
octylfenol
p-tert-octylphenol
1,1,3,3-tetramethyl-4-butylfenol
Molecuulformule
C14-H22-O
SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/30/2023 om: 12:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Specifieke naam op ZZS para-tert-octylfenol; 1,1,3,3-tetramethyl-4-butylfenol; 4-tert-octylfenol
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Specifieke naam op KRW 4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-fenol
Geplaatst als Prioritaire stof
OSPAR
para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Specifieke naam op OSPAR para-tert-octylfenol
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2006 (UK)
Review statement over achtergrond document 2009
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

dit is een isomeer van octylfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5)

Let op!

Geprint op: 3/30/2023 om: 12:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,50
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 19 µg/kg
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 2,11E-05 µg/m3

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

2:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

3:

Niet van toepassing

4:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 3/30/2023 om: 12:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten