loodcarbonaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 23:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

loodcarbonaten

 
Stofgegevens
Stofnaam loodcarbonaten
Engelse naam lead carbonates
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
loodcarbonaat
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 23:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodcarbonaten loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
(1319-46-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodcarbonaten loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
(1319-46-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
loodcarbonaten loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
(1319-46-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII loodcarbonaten; lood en de verbindingen daarvan
neutraal watervrij loodcarbonaat (PbCO3); lood en de verbindingen daarvan
triloodbis(carbonaat)dihydroxide 2Pb CO3-Pb(OH)2; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 16. Loodcarbonaten
REACH Bijlage XVII, 16. Loodcarbonaten
REACH Bijlage XVII, 16. Loodcarbonaten
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

3:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 23:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodcarbonaten loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
(1319-46-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3 0,5 µg/m3 0,5 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 23:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Specifieke naam op SZW-lijst loodcarbonaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten