mierenzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Mierenzuur

 
Stofgegevens
Stofnaam mierenzuur
Engelse naam formic acid
CAS-nummer 64-18-6
UN-nummer 1779
3412
3412
EG-nummer 200-579-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code C1azr
SIKB-id 1922
Synoniem methaanzuur
Molecuulformule C-H2-O2
SMILES OC=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
mierenzuur - VERWIJDERD VAN LIJST
(64-18-6)
Datum verwijdering 11-9-2018
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Stofklassen voor luchtemissies
mierenzuur
(64-18-6)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm mierenzuur
(64-18-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 2,7 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 40 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 160 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 1900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 27 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 110 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 1300 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 22 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 87 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1100 mg/m3

Toelichtende voetnoot

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
mierenzuur
(64-18-6)
mierenzuur
(64-18-6)
mierenzuur
(64-18-6)
UN-nummer 1779
3412
3412
Benaming en beschrijving 3.1.2 MIERENZUUR met meer dan 85 massa-% zuur
MIERENZUUR met ten minste 10 massa-% en ten hoogste 85 massa-% zuur
MIERENZUUR met ten minste 5 massa-% en minder dan 10 massa-% zuur
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 CF1
C3
C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
Etiketten 5.2.2 3+8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 83 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
mierenzuur
(64-18-6)
mierenzuur
(64-18-6)
mierenzuur
(64-18-6)
UN-nummer 1779
3412
3412
Benaming en beschrijving 3.1.2 MIERENZUUR met meer dan 85 massa-% zuur
MIERENZUUR met ten minste 10 massa-% en ten hoogste 85 massa-% zuur
MIERENZUUR met ten minste 5 massa-% en minder dan 10 massa-% zuur
GEVI-code 83 80 80
Stofindeling weg en spoor LF1 LNR LNR
Stofindeling water NR LNR LNR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Brandbare vloeistof klasse 1
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten