methylkwik | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Methylkwik

Stofgegevens

 
Stofnaam
methylkwik
Engelse naam
methylmercury
CAS-nummer
22967-92-6
Aquo-code
C1yHg
SIKB-id
3336
Synoniem
monomethylmercury
kwik, methyl-
Molecuulformule
CH3Hg
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
organometaalverbindingen
ZZS kwik en kwikverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
methylkwik
(22967-92-6)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 4-7-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
methylkwik
(22967-92-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
methylkwik
(22967-92-6)
Specifieke naam op OSPAR kwik en organokwikverbindingen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (UK)
Review statement over achtergrond document 2009
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
methylkwik
(22967-92-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII kwikverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 18. kwikverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

Deze stof wordt niet met name genoemd op de OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie, maar behoort tot een groep die wel op deze lijst staat.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methylkwik
(22967-92-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 5,23
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) 0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) 0,00007 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) 0,07 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) 0,00007 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) 0,07 µg/l
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 20 µg/kg
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 0,3 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1,4 mg/kg
Milieu Grond Grond landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 0,3 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,3 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost) 0,05 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde diep (inclusief AC) (opgelost) 0,01 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

32:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

36:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

34:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

38:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

53:

Milieukwaliteitsnorm

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

3:

minder dan 10 m

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

Voor deze stof heeft Nederland met het oog op het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis voor biota, met inachtneming van artikel 3, derde lid, van de richtlijn prioritaire stoffen, een waarde voor de concentratie van de stof in oppervlaktewater afgeleid, waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de milieukwaliteitseis voor biota.

2:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

Voor deze stof heeft Nederland met het oog op het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis voor biota, met inachtneming van artikel 3, derde lid, van de richtlijn prioritaire stoffen, een waarde voor de concentratie van de stof in oppervlaktewater afgeleid, waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de milieukwaliteitseis voor biota.

4:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

5:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

6:

inclusief achtergrondconcentratie

7:

inclusief achtergrondconcentratie

8:

inclusief achtergrondconcentratie

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
methylkwik
(22967-92-6)
Specifieke naam op SZW-lijst kwik, methyl-
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten