(2α,3ξ,5β,7β,10β,13α)-4-Acetoxy-13-{[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-10-{[(2S,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20 -epoxytax-11-en-2-yl benzoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(2α,3ξ,5β,7β,10β,13α)-4-Acetoxy-13-{[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-10-{[(2S,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20 -epoxytax-11-en-2-yl benzoaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2157462-42-3
EG-nummer
891-671-6

Engelse naam
(2α,3ξ,5β,7β,10β,13α)-4-Acetoxy-13-{[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-10-{[(2S,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20 -epoxytax-11-en-2-yl benzoate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(2α,3ξ,5β,7β,10β,13α)-4-Acetoxy-13-{[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-10-{[(2S,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20 -epoxytax-11-en-2-yl benzoaat
(2157462-42-3)
Specifieke naam ECHA
(2α,3ξ,5β,7β,10β,13α)-4-Acetoxy-13-{[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-10-{[(2S,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy}-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20 -epoxytax-11-en-2-yl benzoate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid