(11β,17α)-11,17-dihydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(11β,17α)-11,17-dihydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid

 

Stofgegevens

CAS-nummer
37927-29-0
EG-nummer
253-719-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(11β,17α)-11,17-dihydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid
Molecuulformule
C20-H26-O5
SMILES
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(O)=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(11β,17α)-11,17-dihydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid
(37927-29-0)
Specifieke naam ECHA
(11β,17α)-11,17-dihydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid