17-β-hydroxy-17-α-methyloestr-4-en-3-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

17-β-hydroxy-17-α-methyloestr-4-en-3-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
514-61-4
EG-nummer
208-183-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
17-β-hydroxy-17-α-methyloestr-4-en-3-one
Molecuulformule
C19-H28-O2
SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
17-β-hydroxy-17-α-methyloestr-4-en-3-one
(514-61-4)
Specifieke naam ECHA
17-β-hydroxy-17-α-methyloestr-4-en-3-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid