mancozeb Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

mancozeb

 
Stofgegevens
Stofnaam mancozeb
Engelse naam mancozeb
CAS-nummer 8018-01-7
EG-nummer 616-995-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code manczb
SIKB-id 4116
Synoniem mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)complex met zinkzout
manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep zink en zinkverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
mancozeb
(8018-01-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 13-7-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
mancozeb
(8018-01-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

1:

met ingang van 17 december 2022

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm mancozeb
(8018-01-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,34 µg/l

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
mancozeb
(8018-01-7)
Specifieke naam CMR mancozeb (ISO); mangaanethyleenbis(dithiocarbamaat)(polymeer)complex met zinkzout
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
mancozeb
(8018-01-7)
Specifieke naam op SZW-lijst mancozeb (ISO)
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
mancozeb
(8018-01-7)
Specifieke naam ECHA mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/80487
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.