koolmonoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-5-2024 om: 01:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

koolmonoxide

 
Stofgegevens
Stofnaam koolmonoxide
Engelse naam carbon monoxide
CAS-nummer 630-08-0
UN-nummer 1016
EG-nummer 211-128-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code CMO
SIKB-id 3493
Synoniem CO
koolstofmonoxide
Molecuulformule C-O
SMILES [C-]#[O+]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 26-5-2024 om: 01:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
koolmonoxide
(630-08-0)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
koolmonoxide
(630-08-0)
Specifieke stofnaam op EPRTR Koolmonoxide (CO)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze verbinding is voor luchtemissies niet ingedeeld in een stofklasse en heeft geen emissiegrenswaarde

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 26-5-2024 om: 01:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm koolmonoxide
(630-08-0)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 10000 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 23 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 117 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 100 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 490 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 2.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 180 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 97 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 390 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

acht-uurgemiddelde concentratie

2:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

3:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

4:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Let op!

Geprint op: 26-5-2024 om: 01:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
koolmonoxide
(630-08-0)
UN-nummer 1016
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOOLMONOXIDE, SAMENGEPERST (KOOLSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 1TF
Etiketten 5.2.2 2.1+2.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 CxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 263

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
giftig gas, brandbaar.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
koolmonoxide
(630-08-0)
UN-nummer 1016
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOOLMONOXIDE, SAMENGEPERST (KOOLSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST)
GEVI-code 263
Stofindeling weg en spoor GF0P/GT0P
Stofindeling water GF0P/GT0P

Voetnoten

giftig gas, brandbaar
Tot vloeistof verdicht brandbaar gas / Tot vloeistof verdicht giftig gas
Tot vloeistof verdicht brandbaar gas / Tot vloeistof verdicht giftig gas
CMR volgens CLP
koolmonoxide
(630-08-0)
Specifieke naam CMR koolstofmonoxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
koolmonoxide
(630-08-0)
Specifieke naam op SZW-lijst koolmonoxide
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.