kooldioxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/13/2022 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kooldioxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
kooldioxide
Stofafkorting
CO2
Engelse naam
carbon dioxide
CAS-nummer
124-38-9
UN-nummer
1013; 1845; 2187
EG-nummer
204-696-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
CO2
SIKB-id
1803
Synoniem
koolstofdioxide
Molecuulformule
C-O2
SMILES
O=C=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 8/13/2022 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
E-PRTR
kooldioxide (CO2)
(124-38-9)
Specifieke stofnaam op EPRTR Kooldioxide (CO2)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 100 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 8/13/2022 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kooldioxide (CO2)
(124-38-9)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 9000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur n.v.t.
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 50.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 100.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Niet van toepassing

Let op!

Geprint op: 8/13/2022 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
kooldioxide (CO2)
(124-38-9)
kooldioxide (CO2)
(124-38-9)
kooldioxide (CO2)
(124-38-9)
UN-nummer 1013
2187
1845
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR)
KOOLDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) (KOOLZUUR, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
Kooldioxide, vast (droogijs)
Klasse 2.2 2 2 9
Classificatiecode 2.2 2A
3A
M11
Opmerking
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR met uitzondering van 5.5.3
Etiketten 5.2.2 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 378 392 584 653 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 22

Voetnoten

Gassen
Gassen
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Dit gas is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien: • het niet meer dan 0,5 % lucht in gasvormige toestand bevat; • het zich bevindt in metalen capsules (“sodors”, “sparklets”) vrij van gebreken, die de sterkte zouden kunnen verminderen; • de dichtheid van de sluiting van de capsule is verzekerd; • een capsule ten hoogste 25 g van dit gas bevat; • een capsule ten hoogste 0,75 g van dit gas per cm3 bevat.
Het vervoer van dit gas in flessen waarbij het product van beproevingsdruk en inhoud hoogstens 15,2 MPa.liter (152 bar.liter) bedraagt, is niet onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: – de bepalingen voor de constructie en beproeving van flessen zijn in acht genomen; – de flessen zijn geplaatst in buitenverpakkingen die tenminste voldoen aan de voorschriften van deel 4 voor samengestelde verpakkingen. De algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.5 tot en met 4.1.1.7 moeten in acht worden genomen; – de flessen zijn niet gezamenlijk verpakt met andere gevaarlijke goederen; – de totale bruto massa van een collo is niet groter is dan 30 kg; en – ieder collo is duidelijk en duurzaam gekenmerkt met "UN 1006" voor argon, samengeperst, “UN 1013” voor kooldioxide, "UN 1046" voor helium, samengeperst, of ”UN 1066” voor stikstof, samengeperst; dit kenmerk moet geplaatst zijn binnen een door een lijn gevormd, op een punt staand vierkant met afmetingen van ten minste 100 mm x 100 mm.
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
kooldioxide (CO2)
(124-38-9)
kooldioxide (CO2)
(124-38-9)
kooldioxide (CO2)
(124-38-9)
UN-nummer 1013
2187
1845
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR)
KOOLDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) (KOOLZUUR, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
Kooldioxide, vast (droogijs)
GEVI-code 20 22
Stofindeling weg en spoor GNRP GNRL SNR
Stofindeling water GNRP GNRL SNR

Voetnoten

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof gekoeld gas, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof gekoeld gas, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten