hexachloorcyclopentadieen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexachloorcyclopentadieen

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexachloorcyclopentadieen
Stofafkorting
HCCPD
Engelse naam
hexachlorocyclopentadiene
CAS-nummer
77-47-4
UN-nummer
2646
EG-nummer
201-029-3
Aquo-code
HCCPD
SIKB-id
2339
Synoniem
1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3-)cyclopentadieen
1,2,3,4,5,5-hexachloro(1,3-)cyclopentadiene
Molecuulformule
C5-Cl6
SMILES
ClC1(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van hexachloorcyclopentadieen
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
organochloorverbindingen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
Specifieke naam op ZZS hexachloorcyclopentadieen; 1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3-)-cyclopentadieen
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 3,61E-01 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,22E-04 µg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 10 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
UN-nummer 2646
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXACHLOORCYCLOPENTADIEEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 354
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is giftig bij inademen.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer giftige stof.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten