formaldehyde Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 00:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Formaldehyde

 
Stofgegevens
Stofnaam formaldehyde
Engelse naam formaldehyde
CAS-nummer 50-00-0
UN-nummer 1198
2209
EG-nummer 200-001-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code C1al
SIKB-id 785
Synoniem methanal
formaldehyde en formaldehydebronnen
formaldehyde and formaldehyde releasers
Molecuulformule C-H2-O
SMILES C=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep aldehydes
ketonen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 00:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke naam op ZZS formaldehyde
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 3-2-2015
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
formaldehyde
(50-00-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke stofnaam op EPRTR formaldehyde (methanal)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 100 kg/jaar

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 00:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm formaldehyde
(50-00-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,26
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 180 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 180 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren ernstig risiconiveau (opgelost)
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 160 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) 0,1 mg/kg
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing in oppervlaktewater en voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam) 0,1 mg/kg
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing op of in de bodem) 0,1 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse wonen / Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (droge stof) 0,1 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie / Maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (droge stof) 0,1 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met Liquid/Solid ratio 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse A (droge stof)
Milieu Grond Interventiewaarde bodem onder oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse B (droge stof) 2,5 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met een Liquid/Solid ratio van 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 1,8 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) 50 µg/l
Milieu Lucht Lucht MTR 10 µg/m3
Mens Lucht Grenswaarde binnenlucht 120 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,15 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 0,12 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 0,5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 0,41 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 1,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 130 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 1,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 88 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 1,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 69 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur 1.752 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 2,8 mg/m3

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

151:

De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data / metingen boven de bepalingsgrens beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.

2:

Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data / metingen boven de bepalingsgrens beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.

3:

Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data / metingen boven de bepalingsgrens beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.

4:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

5:

nvt

6:

nvt

7:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

8:

De interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerdbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.

9:

nvt

10:

nvt

11:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

12:

De concentratie van formaldehyde in een voor personen toegankelijke ruimte van een bouwwerk is niet groter dan 120 μg/m³, bepaald volgens NEN-EN-ISO 16.000-2.

13:

Sensibilisatie van de huid

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 00:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
formaldehyde
(50-00-0)
formaldehyde
(50-00-0)
UN-nummer 1198
2209
Benaming en beschrijving 3.1.2 FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR
FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25% formaldehyde
Klasse 2.2 3 8
Classificatiecode 2.2 FC
C9
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 3+8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
533
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 R001
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 38 80

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Bijtende stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 1198 Formaldehydeoplossingen, brandbaar, zijn stoffen van klasse 3. Formaldehydeoplossingen, niet brandbaar, met minder dan 25% formalde-hyde zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
formaldehyde
(50-00-0)
formaldehyde
(50-00-0)
UN-nummer 1198
2209
Benaming en beschrijving 3.1.2 FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR
FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25% formaldehyde
GEVI-code 38 80
Stofindeling weg en spoor LF1 LNR
Stofindeling water NR LNR

Voetnoten

brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend
bijtende of zwak bijtende stof
Brandbare vloeistof klasse 1
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
CMR volgens CLP
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke naam CMR formaldehyde … %
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
formaldehyde
(50-00-0)
Specifieke naam op SZW-lijst formaldehyde
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.