flusilazool Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 02:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Flusilazool

 
Stofgegevens
Stofnaam flusilazool
Engelse naam flusilazole
CAS-nummer 85509-19-9
EG-nummer 617-717-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code fluslzl
SIKB-id 3830
Synoniem bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
flusilazool/bis(4-fluorfenylmethyl-1H-1,2,4-triazylmethyl)silaan
bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)silaan
Molecuulformule C16-H15-F2-N3-Si
SMILES C[Si](CN1C=NC=N1)(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 02:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
flusilazool
(85509-19-9)
Specifieke naam op ZZS flusilazool; bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
flusilazool
(85509-19-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 02:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm flusilazool
(85509-19-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,066 µg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 02:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
flusilazool
(85509-19-9)
Specifieke naam CMR bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane, flusilazole (ISO)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
flusilazool
(85509-19-9)
Specifieke naam op SZW-lijst flusilazool
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-18019
CMR volgens zelfclassificatie
flusilazool
(85509-19-9)
Specifieke naam ECHA bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane; flusilazole (ISO)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/6435
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.