fluazifop-butyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fluazifop-Butyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
fluazifop-butyl
Engelse naam
fluazifop-butyl
CAS-nummer
69806-50-4
EG-nummer
274-125-6
Aquo-code
fluazfC4y
SIKB-id
3797
Synoniem
butyl (RS)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
fluazifopbutyl/butyl-2-[4-(5-trifluormethyl)-2- pyridyloxy)fenoxy]propionaat
Molecuulformule
C19-H20-F3-N-O4
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fluazifop-butyl
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aryloxyfenoxycarbonzuur
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
fluazifop-butyl
(69806-50-4)
Specifieke naam op ZZS fluazifop-butyl; butyl-2-[4-[[5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy]fenoxy]propionaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
fluazifop-butyl
(69806-50-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fluazifop-butyl
(69806-50-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,097 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,97 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 9,7E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 9,7E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,097 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 9,7E-05 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

172:

Verwaarloosbaar risiconiveau

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

165:

Verwaarloosbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
fluazifop-butyl
(69806-50-4)
Specifieke naam CMR butyl-2-[4-[[5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy]fenoxy]propionaat, fluazifop-butyl (ISO)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
fluazifop-butyl
(69806-50-4)
Specifieke naam op SZW-lijst fluazifopbutyl/butyl-2-[4-(5-trifluormethyl)-2- pyridyloxy)fenoxy]propionaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-37266

Toelichtende voetnoten