fenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-5-2024 om: 06:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

fenol

 
Stofgegevens
Stofnaam fenol
Engelse naam phenol
CAS-nummer 108-95-2
UN-nummer 1671
2312
2821
2821
EG-nummer 203-632-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Fol
SIKB-id 751
Molecuulformule C6-H6-O
SMILES OC1=CC=CC=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-5-2024 om: 06:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
fenol
(108-95-2)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 23-5-2024 om: 06:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fenol
(108-95-2)
Milieu Lucht Lucht MTR 20 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 7,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 7,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,25 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 0,25 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren ernstig risiconiveau (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,77 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 0,77 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 25 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 25 µg/l
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) 14 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) 0,25 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) 0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) 1,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) 0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) 40 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) 0,2 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) 2000 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 8 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 2 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 160 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 110 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 90 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur NA
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 0,99 mg/m3

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

157:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

159:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

161:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

163:

Maximaal aanvaardbare concentratie

1:

1. De waarden in deze tabel gelden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). Op het omrekenen van de meetwaarden naar een standaardbodem zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 2. Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

12:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

13:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

14:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

16:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof Er is gebruik gemaakt van 3 typen kwaliteitseisen. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ is de betreffende kwaliteitseis cursief weergegeven. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op een bovengrens voor landbouwkundig gebruik, is de betreffende kwaliteitseis vetgedrukt weergegeven. De niet cursief en niet vetgedrukte kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. Voor Sn en V is de kwaliteitseis gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse industrie.

184:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

18:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

19:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

22:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

21:

uitgedrukt in mg/kg droge stof

8:

Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

3:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

6:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

8:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

9:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

10:

nvt

11:

nvt

12:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

13:

nvt

14:

nvt

15:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

16:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

17:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

18:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

19:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

20:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Let op!

Geprint op: 23-5-2024 om: 06:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
fenol
(108-95-2)
fenol
(108-95-2)
fenol
(108-95-2)
fenol
(108-95-2)
UN-nummer 2312
2821
2821
1671
Benaming en beschrijving 3.1.2 FENOL, GESMOLTEN
FENOL, OPLOSSING
FENOL, OPLOSSING
FENOL, VAST
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
T1
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3
279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
100 ml
5 L
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E4
E1
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10
MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T7
T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP3 TP2 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
L4BH
SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (D/E)
2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
S9
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is in deze classificatie of verpakkingsgroep voornamelijk op grond van menselijke ervaring ingedeeld en niet op grond van de strikte toepassing van indelingsvoorschriften van het ADR.
De maximale vullingsgraad (in %) voor vaste stoffen die bij temperaturen boven hun smeltpunt worden vervoerd en voor verwarmde vloeistoffen moet worden vastgesteld in overeenstemming met 4.2.1.9.5.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
fenol
(108-95-2)
fenol
(108-95-2)
fenol
(108-95-2)
fenol
(108-95-2)
UN-nummer 2312
2821
2821
1671
Benaming en beschrijving 3.1.2 FENOL, GESMOLTEN
FENOL, OPLOSSING
FENOL, OPLOSSING
FENOL, VAST
GEVI-code 60 60 60 60
Stofindeling weg en spoor LNR LNR LNR SNR
Stofindeling water LNR LNR LNR SNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.