9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
4571-51-1
EG-nummer
224-953-9

Engelse naam
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
(4571-51-1)
Specifieke naam ECHA
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid