6β-Hydroxy Ethynyl Estradiol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6β-Hydroxy Ethynyl Estradiol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
56324-28-8
EG-nummer
641-772-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
6β-Hydroxy Ethynyl Estradiol
Molecuulformule
C20-H24-O3
SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=C3C=CC(O)=C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
6β-Hydroxy Ethynyl Estradiol
(56324-28-8)
Specifieke naam ECHA
6β-Hydroxy Ethynyl Estradiol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid