6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
29205-06-9
EG-nummer
249-504-4

Engelse naam
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate
(29205-06-9)
Specifieke naam ECHA
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid