6α-Fluoro-11β,16α,17,21–tetrahydroxylpregna-1,4diene-3,20-dione cyclic-16,17-acetal with acetone, hemihydrate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6α-Fluoro-11β,16α,17,21–tetrahydroxylpregna-1,4diene-3,20-dione cyclic-16,17-acetal with acetone, hemihydrate

 
Stofgegevens
Stofnaam 6α-Fluoro-11β,16α,17,21–tetrahydroxylpregna-1,4diene-3,20-dione cyclic-16,17-acetal with acetone, hemihydrate
Engelse naam 6α-Fluoro-11β,16α,17,21–tetrahydroxylpregna-1,4diene-3,20-dione cyclic-16,17-acetal with acetone, hemihydrate
CAS-nummer 77326-96-6
EG-nummer 680-658-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
CMR volgens zelfclassificatie
6α-Fluoro-11β,16α,17,21–tetrahydroxylpregna-1,4diene-3,20-dione cyclic-16,17-acetal with acetone, hemihydrate
(77326-96-6)
Specifieke naam ECHA 6α-Fluoro-11β,16α,17,21–tetrahydroxylpregna-1,4diene-3,20-dione cyclic-16,17-acetal with acetone, hemihydrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/210736
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.