6α,9-difluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-valerate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6α,9-difluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-valerate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
59198-70-8
EG-nummer
261-655-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
6α,9-difluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-valerate
Molecuulformule
C27-H36-F2-O5
SMILES
CCCCC(=O)OCC(=O)[C@H]1[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
6α,9-difluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-valerate
(59198-70-8)
Specifieke naam ECHA
6α,9-difluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-valerate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid