6α,7α-Epoxy-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4-ene-3,20-dione-17-acetate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6α,7α-Epoxy-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4-ene-3,20-dione-17-acetate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
15423-97-9
EG-nummer
690-913-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
6α,7α-Epoxy-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4-ene-3,20-dione-17-acetate
Molecuulformule
C24-H30-O5
SMILES
CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H]4O[C@@H]4C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
6α,7α-Epoxy-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4-ene-3,20-dione-17-acetate
(15423-97-9)
Specifieke naam ECHA
6α,7α-Epoxy-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4-ene-3,20-dione-17-acetate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid