5α-Androst-1-en-17β-ol-3-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5α-Androst-1-en-17β-ol-3-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
65-06-5
EG-nummer
636-242-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
5α-Androst-1-en-17β-ol-3-one
Molecuulformule
C19-H28-O2
SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
5α-Androst-1-en-17β-ol-3-one
(65-06-5)
Specifieke naam ECHA
5α-Androst-1-en-17β-ol-3-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid