ethyleenoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethyleenoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethyleenoxide
Stofafkorting
ETO
Engelse naam
ethylene oxide
CAS-nummer
75-21-8
UN-nummer
1040; 1040
EG-nummer
200-849-9
Aquo-code
C2yeO
SIKB-id
3357
Synoniem
1,2-epoxyethaan
etheenoxide
oxirane
oxiraan
Molecuulformule
C2-H4-O
SMILES
C1CO1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ethyleenoxide
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS oxiranen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 10 kg/jaar

Toelichtende voetnoten

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

1:

Met ingang van 1 oktober 2021

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) -1,32
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 84 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 84 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,002 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,00002 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,8 µg/l
Milieu Lucht Lucht MTR 3 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,84 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 360 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 5.400 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 150 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 2.200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 81 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1.200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur 2.475 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 3.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

151:

De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

4:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

5:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
UN-nummer 1040
1040
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENOXIDE
ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF tot een maximale totale druk van 1 MPa (10 bar) bij 50 °C
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2TF
2TF
Etiketten 5.2.2 2.1+2.3 2.1+2.3
Bijzondere bepalingen 3.3 342
342
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M) T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP20
ADR tanks: Tankcode 4.3
PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/D)
1 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
263

Voetnoten

Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
Deze stof mag alleen onder een stikstof deken in geïsoleerde tanks worden vervoerd.
giftig gas, brandbaar.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Specifieke naam CMR ethyleenoxide, oxiraan
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten