etheen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Etheen

Stofgegevens

 
Stofnaam
etheen
Engelse naam
ethylene
CAS-nummer
74-85-1
UN-nummer
1038; 1962
EG-nummer
200-815-3
Aquo-code
C2e
SIKB-id
717
Synoniem
ethyleen
Molecuulformule
C2-H4
SMILES
C=C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van etheen
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
etheen
(74-85-1)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
etheen
(74-85-1)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1000 kg/jaar
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm etheen
(74-85-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,15
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 8500 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 8500 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 6 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,06 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 85 µg/l
Milieu Lucht Lucht MTR 80 µg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 1.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur (3.160) mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur (31.600) mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Norm in herziening

2:

Getallen tussen haakjes zijn concentraties gebaseerd op percentages van de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, LEL). Voor stoffen met explosiegevaar als het kritische effect voor de LBW of AGW is de LBW vastgesteld op 100% van de LEL, en de AGW op 10% van de LEL.

3:

Getallen tussen haakjes zijn concentraties gebaseerd op percentages van de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, LEL). Voor stoffen met explosiegevaar als het kritische effect voor de LBW of AGW is de LBW vastgesteld op 100% van de LEL, en de AGW op 10% van de LEL.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
etheen
(74-85-1)
etheen
(74-85-1)
UN-nummer 1962
1038
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEEN (ETHEEN)
ETHYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2F
3F
Etiketten 5.2.2 2.1 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU18
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S17
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23 223

Voetnoten

Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
brandbaar gas
sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, brandbaar.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten