1,2-ethaandiol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 18:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-ethaandiol

 
Stofgegevens
Stofnaam 1,2-ethaandiol
Engelse naam 1,2-ethanediol
CAS-nummer 107-21-1
EG-nummer 203-473-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code glycl
SIKB-id 732
Synoniem glycol
monoethyleenglycol
ethyleenglycol
ethylene glycol
ethyleen glycol
ethaan-1,2-diol
ethane-1,2-diol
Molecuulformule C2-H6-O2
SMILES OCCO
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 18:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
1,2-ethaandiol - VERWIJDERD VAN LIJST
(107-21-1)
Datum verwijdering 30-10-2020
Reden verwijdering Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-ethaandiol
(107-21-1)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 18:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-ethaandiol
(107-21-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,5 mg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 200 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 200 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 540 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 540 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 20 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 20 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 54 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 54 mg/l
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing in oppervlaktewater en voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam) 5,0 mg/kg
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing op of in de bodem) 5,0 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse wonen / Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (droge stof) 5,0 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie / Maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (droge stof) 5,0 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met Liquid/Solid ratio 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse A (droge stof)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met een Liquid/Solid ratio van 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) 5500 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 10 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur - damp 52 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min damp 104 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 40 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

157:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

159:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

161:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

163:

Maximaal aanvaardbare concentratie

10:

tijdgewogen gemiddelde

193:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

194:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

Voetnoten

1:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

3:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

6:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

8:

Vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

9:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

10:

nvt

11:

nvt

12:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

13:

nvt

14:

nvt

15:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

16:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

druppels

17:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

damp

18:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

damp

19:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

damp

20:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

damp

21:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 18:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.