17β-hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

17β-hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
58-20-8
EG-nummer
200-368-4

Engelse naam
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate
(58-20-8)
Specifieke naam ECHA
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid