17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 3-phenylpropionate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 3-phenylpropionate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1255-49-8
EG-nummer
215-014-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 3-phenylpropionate
Molecuulformule
C28-H36-O3
SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 3-phenylpropionate
(1255-49-8)
Specifieke naam ECHA
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 3-phenylpropionate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid