17α-hydroxy-2-(hydroxymethylene)pregn-4-en-20-yn-3-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

17α-hydroxy-2-(hydroxymethylene)pregn-4-en-20-yn-3-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2787-02-2
EG-nummer
220-513-5

Engelse naam
17α-hydroxy-2-(hydroxymethylene)pregn-4-en-20-yn-3-one
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
17α-hydroxy-2-(hydroxymethylene)pregn-4-en-20-yn-3-one
(2787-02-2)
Specifieke naam ECHA
17α-hydroxy-2-(hydroxymethylene)pregn-4-en-20-yn-3-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid