17α-cyanomethyl-17β-hydroxy-estra-4,9-di-ene-3-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

17α-cyanomethyl-17β-hydroxy-estra-4,9-di-ene-3-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
65928-58-7
EG-nummer
639-448-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
17α-cyanomethyl-17β-hydroxy-estra-4,9-di-ene-3-one
Molecuulformule
C20-H25-N-O2
SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](O)(CC#N)[C@@]1(C)CCC1=C3CCC(=O)C=C3CC[C@@]21[H]
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
17α-cyanomethyl-17β-hydroxy-estra-4,9-di-ene-3-one
(65928-58-7)
Specifieke naam ECHA
17α-cyanomethyl-17β-hydroxy-estra-4,9-di-ene-3-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid