11β,21-dihydroxy-2'-methyl-16α-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

11β,21-dihydroxy-2'-methyl-16α-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione

 

Stofgegevens

CAS-nummer
94158-00-6
EG-nummer
303-069-8

Engelse naam
11β,21-dihydroxy-2'-methyl-16α-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
11β,21-dihydroxy-2'-methyl-16α-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione
(94158-00-6)
Specifieke naam ECHA
11β,21-dihydroxy-2'-methyl-16α-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid