11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-octanoate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-octanoate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
6678-14-4
EG-nummer
229-717-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-octanoate
Molecuulformule
C29-H44-O6
SMILES
[H][C@@]12CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCCCCCC)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-octanoate
(6678-14-4)
Specifieke naam ECHA
11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-octanoate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid