11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate 21-propionate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate 21-propionate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
72590-77-3
EG-nummer
276-726-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate 21-propionate
Molecuulformule
C28-H40-O7
SMILES
CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate 21-propionate
(72590-77-3)
Specifieke naam ECHA
11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate 21-propionate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid