11β,17,21-trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

11β,17,21-trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2921-57-5
EG-nummer
220-863-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
11β,17,21-trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate)
Molecuulformule
C26-H34-O8
SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(O)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
11β,17,21-trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate)
(2921-57-5)
Specifieke naam ECHA
11β,17,21-trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid