11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13951-70-7
EG-nummer
237-731-1

Engelse naam
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
(13951-70-7)
Specifieke naam ECHA
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid