2-(2-methoxyethoxy)ethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/22/2023 om: 1:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(2-Methoxyethoxy)Ethanol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
Stofafkorting
DEGME
Engelse naam
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
CAS-nummer
111-77-3
EG-nummer
203-906-6
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
22C1oxC2oxC2
SIKB-id
5177
Synoniem
2-[2-(methoxyethoxy)ethoxy]-ethanol
diethyleen glycol monometyl ether
diëthyleenglycolmonomethylether
Molecuulformule
C5-H12-O3
SMILES
COCCOCCO
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/22/2023 om: 1:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling ATP 18 bij Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 8-7-2022
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde

Let op!

Geprint op: 3/22/2023 om: 1:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) -0,45
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 12 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 120 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 1,2 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 12 mg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 3 µg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 45 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 9 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 3/22/2023 om: 1:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Specifieke naam CMR 2-(2-methoxyethoxy) ethanol; diëthyleenglycolmonomethylether
CMR Categorie 1A en 1B volgens ATP 18 bij Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.