2-(2-methoxyethoxy)ethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 03:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

 
Stofgegevens
Stofnaam 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
Stofafkorting DEGME
Engelse naam 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
CAS-nummer 111-77-3
EG-nummer 203-906-6
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 22C1oxC2oxC2
SIKB-id 5177
Synoniem 2-[2-(methoxyethoxy)ethoxy]-ethanol
diethyleen glycol monometyl ether
diëthyleenglycolmonomethylether
Molecuulformule C5-H12-O3
SMILES COCCOCCO
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 03:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 8-7-2022
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 03:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) -0,45
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 12 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 120 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 1,2 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 12 mg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 3 µg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 45 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 9 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 03:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Specifieke naam CMR 2-(2-methoxyethoxy) ethanol; diëthyleenglycolmonomethylether
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.