2-(2-methoxyethoxy)ethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/1/2022 om: 5:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(2-Methoxyethoxy)Ethanol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
Stofafkorting
DEGME
Engelse naam
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
CAS-nummer
111-77-3
EG-nummer
203-906-6
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
22C1oxC2oxC2
SIKB-id
5177
Synoniem
2-[2-(methoxyethoxy)ethoxy]-ethanol
diethyleen glycol monometyl ether
2-(2-methoxyethoxy)ethanol/DEGME
Molecuulformule
C5-H12-O3
SMILES
COCCOCCO
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 7/1/2022 om: 5:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/1/2022 om: 5:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) -0,45
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 12 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 120 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 1,2 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 12 mg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 3 µg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 45 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 7/1/2022 om: 5:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
(111-77-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2022-51
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 5 april 2022

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.