distikstofmonoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

distikstofmonoxide

 
Stofgegevens
Stofnaam distikstofmonoxide
Engelse naam dinitrogen oxide
CAS-nummer 10024-97-2
UN-nummer 1070
2201
EG-nummer 233-032-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code N2O
SIKB-id 4201
Synoniem lachgas
distikstofoxide
dinitrogen monoxide
Molecuulformule N2-O
SMILES [O-][N+]#N
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
(dier)geneesmiddelen
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
stikstofoxiden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
distikstofmonoxide
(10024-97-2)

(behoort tot stikstofoxiden)
pZZS wegens ROI CLH ROI CLH
Datum toevoeging 20-04-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
stikstofoxiden (NOx)
(11104-93-1)
distikstofmonoxide
(10024-97-2)

(behoort tot stikstofoxiden)
Specifieke stofnaam op EPRTR Stikstofoxiden (NOx/NO2)
Distikstofoxide (N2O)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 000 kg/jaar 10 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _ _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

2:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Deze stof is in het BAL niet ingedeeld in een stofklasse maar heeft wel emissiegrenswaarden.

2:

Deze stof is in het BAL niet ingedeeld in een stofklasse maar heeft wel emissiegrenswaarden.

3:

als NO2

De weergegeven emissiegrenswaarde geldt volgens artikel 5.30 van het BAL. Voor specifieke toepassingen kan een andere emissiegrenswaarde gelden. Zie hiervoor hoofdstuk 4 van het BAL.

4:

De weergegeven emissiegrenswaarde geldt volgens artikel 5.30 van het BAL. Voor specifieke toepassingen kan een andere emissiegrenswaarde gelden. Zie hiervoor hoofdstuk 4 van het BAL.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

4:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm stikstofoxiden (NOx)
(11104-93-1)
distikstofmonoxide
(10024-97-2)

(behoort tot stikstofoxiden)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 30 µg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur n.v.t.
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 10.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 500.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Deze grenswaarde geldt voor de bescherming van vegetatie, in gebieden met een oppervlakte van ten minste 1000 km2 die gelegen zijn op een afstand van ten minste 20 km van agglomeraties of op een afstand van ten minste 5 km van andere gebieden met bebouwing, van inrichtingen, van autosnelwegen of hoofdwegen waarvan per dag meer dan 50 000 motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 gebruik maken, waar de vegetatie naar het oordeel van het bevoegde bestuursorgaan bijzondere bescherming behoeft.

2:

Niet van toepassing

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
distikstofmonoxide
(10024-97-2)

(behoort tot stikstofoxiden)
distikstofmonoxide
(10024-97-2)

(behoort tot stikstofoxiden)
UN-nummer 1070
2201
Benaming en beschrijving 3.1.2 DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS)
DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (LACHGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2O
3O
Etiketten 5.2.2 2.2+5.1 2.2+5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 584 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5 TP22
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU7 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 25 225

Voetnoten

Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Dit gas is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien: • het niet meer dan 0,5 % lucht in gasvormige toestand bevat; • het zich bevindt in metalen capsules (“sodors”, “sparklets”) vrij van gebreken, die de sterkte zouden kunnen verminderen; • de dichtheid van de sluiting van de capsule is verzekerd; • een capsule ten hoogste 25 g van dit gas bevat; • een capsule ten hoogste 0,75 g van dit gas per cm3 bevat.
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
Smeermiddelen voor scharnieren of andere voorzieningen moeten ten opzichte van zuurstof inert zijn.
oxiderend (verbranding bevorderend) gas.
sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, oxiderend (verbranding bevorderend).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
distikstofmonoxide
(10024-97-2)

(behoort tot stikstofoxiden)
distikstofmonoxide
(10024-97-2)

(behoort tot stikstofoxiden)
UN-nummer 1070
2201
Benaming en beschrijving 3.1.2 DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS)
DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (LACHGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
GEVI-code 25 225
Stofindeling weg en spoor GNRP GNRL
Stofindeling water GNRP GNRL

Voetnoten

oxiderend (verbranding bevorderend) gas
sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, oxiderend (verbranding bevorderend)
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof gekoeld gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof gekoeld gas, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
distikstofmonoxide
(10024-97-2)

(behoort tot stikstofoxiden)
Specifieke naam op SZW-lijst lachgas
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten