distikstofoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Distikstofoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
distikstofoxide
Engelse naam
dinitrogen oxide
CAS-nummer
10024-97-2
UN-nummer
1070; 2201
EG-nummer
233-032-0
Aquo-code
N2O
SIKB-id
4201
Synoniem
lachgas
Molecuulformule
N2O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van distikstofoxide
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
(dier)geneesmiddelen
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
distikstofoxide
(10024-97-2)
pZZS wegens ROI CLH ROI CLH
Datum toevoeging 20-04-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
distikstofoxide
(10024-97-2)
Specifieke stofnaam op EPRTR Distikstofoxide (N2O)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm distikstofoxide
(10024-97-2)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur n.v.t.
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 10.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 500.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Niet van toepassing

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
distikstofoxide
(10024-97-2)
distikstofoxide
(10024-97-2)
UN-nummer 1070
2201
Benaming en beschrijving 3.1.2 DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS)
DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (LACHGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2O
3O
Etiketten 5.2.2 2.2+5.1 2.2+5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 584 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5 TP22
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU7 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 25 225

Voetnoten

Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Dit gas is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien: • het niet meer dan 0,5 % lucht in gasvormige toestand bevat; • het zich bevindt in metalen capsules (“sodors”, “sparklets”) vrij van gebreken, die de sterkte zouden kunnen verminderen; • de dichtheid van de sluiting van de capsule is verzekerd; • een capsule ten hoogste 25 g van dit gas bevat; • een capsule ten hoogste 0,75 g van dit gas per cm3 bevat.
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
Smeermiddelen voor scharnieren of andere voorzieningen moeten ten opzichte van zuurstof inert zijn.
oxiderend (verbranding bevorderend) gas.
sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, oxiderend (verbranding bevorderend).

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
distikstofoxide
(10024-97-2)
Specifieke naam op SZW-lijst lachgas
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten